Supervize

"Kdo však bude opatrovat a chránit opatrovníky?" (Juvena, Satiry)

Jak probíhá

Supervize je nástroj podpory i celoživotního učení a rozvoje, která se nejčastěji vyskytuje v pomáhajících profesích, tedy v sociálních službách, zdravotnictví, školství.

Aktéry supervize jsou supervizor – ten, kdo supervizi vede, supervizant - ten kdo supervizi podstupuje a čerpá. Supervizantem může být jednotlivec, tým nebo skupina. A zadavatel supervize, tedy ten, kdo supervizi objednává a platí. Supervize zpravidla probíhá na pracovišti supervizanta v pracovní době. Supervize není nahodilým procesem, má pevně daná pravidla, na kterých se všechny tři strany předem domlouvají.

Odborně prováděná supervize plní několik funkcí a to podpůrnou, vzdělávací nebo rozvojovou, tedy snaží se garantovat dobrou praxi.

Nabízím tyto formy supervizní spolupráce:

Nově v Praze připravuji dvě otevřené supervizní skupiny a to:

Mým odborným zázemím pro výkon supervize je magisterské studium oboru supervize v rámci Univerzity Karlovy, Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Pro získání kompetencí supervizora jsem absolvovala 339 hodin různých forem supervizní spolupráce v roli supervizora. Dále jsem strávila více než 308 hodin vlastní supervizí a absolvovala jsem velký počet kurzů a seminářů, více v sekci O mně.

Co lze očekávat

Při společném setkání budu postupně jednat o tom, jaká jsou Vaše očekávání od supervize, co má být jejím cílem a k čemu má právě Vám být přínosem nebo k čemu má právě ve Vaší organizaci vést. V případě, že si nevíte rady, naučím Vás, jak formulovat zakázku dle Vašich individuálních potřeb nebo dle potřeb Vaší organizace.

Až po té, co si vyjasníme a doslova vytyčíme hrací pole supervize, se vrhneme do práce.

Budu se snažit vypěstovat si s Vámi nebo s Vaším týmem vztah založený na důvěře a úctě k práci, kterou vykonáváte. Podpořím Vás při hledání konstruktivních řešení a cest ze slepých uliček, kam jste se, ať už jako jednotlivec, tým nebo skupina, v pracovním procesu dostali.

Mám zkušenosti s procesy transformace, humanizace a deinstitucionalizace, proto nabízím i supervizi zmíněných procesů, tedy procesů zavádění změn.

Rovněž nabízím náslechy pracovních porad a facilitace jednání.

Sama pracuji pod soustavnou profesionální supervizí a jsem členkou Asociace supervizorů pomáhajících profesí z. s.

Ceník

Cena je dohodou, obvykle 1.000 Kč za hodinu/60 minut, v závislosti na formě supervize.

Domluvit si schůzku či dozvědět se více

Telefon: +420 776 752 149
Email: info@petrakonecna.cz